Çocuk Cerrahisi
23 Ocak 2024

Çocuk Cerrahisi Kliniği, Hastane Binası’nın 6. katında yer almaktadır. Cerrahi yenidoğan yoğun bakım ünitesi’nde 5 küvöz ve serviste yer alan 18 hasta yatağına ek olarak, günübirlik cerrahi geçirecek hastalar için 6 yatak vardır.

Ayrıca poliklinik katında iki “Ürodinami Ünitesi” ile bir “Manometri ve 24 Saat pH Monitorizasyonu Ünitesi” yer almaktadır.  Böylelikle, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde Çocuk Cerrahisi Dalı’nın ilgi alanına giren ameliyatlara ek olarak, ileri tanısal uygulamalar da yapılabilmektedir.
Açık cerrahi girişimler dışında klinik bünyesinde endoskopik ve ileri laparoskopik girişimler de yapılmaktadır.


Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı aşağıda yer alan organ sistemleri ile hastalıklara yönelik cerrahi girişimleri yapar:

1) Yenidoğan cerrahisi

   Baş-boyun, toraks, gastrointestinal sistem, genitoüriner sisteme ait doğumsal malformasyonlar

2) Travma

3) Çocukluk çağı tümörleri 

    Wilms’ tümörü, nöroblastoma, teratoma, rabdomiyosarkoma, 

4) Baş ve boyun

     Tiroid hastalıkları, boynun kist ve sinusleri, tortikollis, 

5) Toraks

    Meme dokusuna ait hastalıklar, göğüs duvar anomalileri, özofagusun doğumsal ve kazanılmış hastalıkları, gastroözofageal reflü, akciğerlerin doğumsal ve kazanılmış anomalileri, diyafragma hernileri, 

6) Abdomen

   umbilikal ve inguinal herniler, inmemiş testis, gastrointestinal sistem atrezileri, Hirschsprung Hastalığı, anorektal malformasyonlar, akut apandisit, safra kesesi hastalıkları,     hepatobiliyer sisteme ait anomaliler, pankreas hastalıkları, 

7) Genitoüriner sistem

    üreteropelvik bileşke obstrüksüyonu, vezikoüreterik reflü, üriner taş hastalığı, megaüreter, mesanenin yapısal ve nörojenik bozuklukları, ekstrofi vezika, hipospadias, ambigus genital yapı, 

8) Çocukluk çağının cerrahi ya da endoskopik girişim gerektiren acil durumları